Ouders dragen
hun steentje bij.

Talentontwikkeling
Spectrumgroep

Bevlogen, belonend
en betrokken

Lekker Fit!
school

Modern en
innovatief onderwijs

De leerplicht stelt duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. De wet kent geen vrije dagen. De kinderen hebben in een schooljaar voldoende vakantie. Alleen als er aan een bepaalde voorwaarden voldaan wordt, kan een schooldirecteur in overleg met Bureau Leerplicht extra vakantie toestaan. Advies van Bureau Leerplicht is hierin leidend. Vakantieverlof in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar is nooit toegestaan!

Extra verlof aanvragen
Er kunnen bepaalde omstandigheden zijn waardoor u uw kind een dag van school wilt houden. Voor het aanvragen van verlof is een aantal regels opgesteld. In
alle gevallen moet u een verzoek indienen bij de directie van de school. Er is een formulier voor de aanvraag van het verlof. Een verzoek om vrij te krijgen voor een vakantie moet uiterlijk acht weken voor het begin van de vakantie schriftelijk worden ingediend. Bij de aanvraag moet u een werkgeversverklaring voegen waaruit specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de ouder blijkt.
Een verzoek voor verlof op grond van familieomstandigheden, godsdienstplichten en feest- en gedenkdagen moet uiterlijk twee dagen voor het begin van die vrije dagen worden ingediend. De directeur is verplicht om onwettig verzuim (daar- onder valt ook veelvuldig te laat komen) te melden bij de leerplichtambtenaar.
Op de website www.jos.rotterdam.nl vindt u extra informatie.

Herfstvakantie 17 oktober t/m 25 oktober 2015
Kerstvakantie 19 december 2015 t/m 3 januari 2016
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2016
Pasen 25 maart t/m 28 maart 2016
Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2016
Pinksteren 14 mei t/m 16 mei 2016
Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2016

De vakanties kunt u ook vinden op de jaarkalender.
Daarop staan ook de overige vrije (studie)dagen